Jak napisać właściwie pracę magisterską?

Praca dyplomowa jest pracą kwalifikacyjną, która jest prawie kompletnym badaniem naukowym. Powinna ona w pełni odzwierciedlać teoretyczny potencjał autora, jego zdolność do interpretowania różnych teorii i pojęć, zdolność do kreatywnego pojmowania analizowanego materiału, poziom znajomości specjalistycznej terminologii. Ponadto, praca magisterska kandydata świadczy o doświadczeniu w stosowaniu metod i technik naukowych stosowanych w dziedzinie nauk stosowanych i podstawowych oraz w rozumieniu zastosowania wiedzy w praktyce.

Specyfika pracy magisterskiej jako pracy naukowej polega na tym, że jest ona tworzona dla obrony. Jej treść rozprawy powinna zawierać unikalne i niepowtarzalne informacje; nie tylko opis faktów naukowych, ale również ich dokładną, szczegółową analizę, rozważenie typowych sytuacji ich zaistnienia na podstawie przykładów, omówienie dostępnych alternatyw i przyczyn wyboru jednego lub drugiego konkretnego wniosku. Pisanie pracy dyplomowej wyklucza subiektywne podejście do badanych faktów, podczas gdy całkiem możliwe są pewne subiektywne momenty, które może przynieść twórcza osobowość autora, jego osobiste doświadczenia, preferencje, poglądy, a także historyczne, ekonomiczne, społeczne uwarunkowania, w jakich praca została przygotowana.

Wszystko zaczyna się od wyboru tematu, na którym później autor będzie musiał przeprowadzić dogłębne badania naukowe. Wybierając temat pracy magisterskiej, należy wziąć pod uwagę ogólne doświadczenie w konkretnej dziedzinie wiedzy. Ważne jest, aby postawić wąski plan badawczy, aby go jak najgłębiej opracować. Aby wybrać optymalny temat, należy dokładnie przejrzy katalogi tez i dysertacji. Zapoznajmy się z najnowszymi wynikami badań naukowych z pogranicza i związanymi z obszarami specjalizacji autora. Warto dokonać przeglądu najbardziej znanych i jasnych, znaczących historycznie decyzji naukowych, stosując nowe metody, innowacyjne stanowiska teoretyczne, przyciągając istotne czynniki zidentyfikowane przez samą rozprawę. Wskazane jest zapoznanie się z artykułami analitycznymi i recenzjami w czasopismach. Tylko autor jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników.

W każdej pracy naukowej ważne jest wskazanie przedmiotu badań. Konieczne jest sformułowanie czegoś, co nazywa się "celem badawczym". Cel powinien łączyć się strukturalnie i koncentrować na wyrażeniu podstawowego znaczenia problemu, jak również na ostatecznych rezultatach, które należy osiągnąć. Pierwszy cel można wyznaczyć jako zbiór cech charakterystycznych przedmiotu badań, ujawniających istotę problemu i teoretyczne uzasadnienie jego rozwiązania. Drugie zadanie może mieć na celu ujawnienie możliwych rozwiązań problemu i analizę ogólnych warunków ich realizacji. Podsumowując, można wyznaczyć trzecie zadanie, które ma charakter rekomendacyjny.

Opiekun powinien udzielić studentowi szczegółowych informacji o sposobie pisania pracy dyplomowej. Jest mało prawdopodobne, aby napisanie pracy było możliwe bez planu. Należy opracować plan pracy, który jest rodzajem planu, zgodnie z którym będą prowadzone badania. Schemat ten pozwoli autorowi na naszkicowanie badanego problemu w różnych wariantach, co znacznie ułatwi ocenę składu tworzonej pracy. Ogólnie rzecz biorąc, plan będzie początkowo podawał charakterystykę przedmiotu studiów, ale w przyszłości powinien zostać uzupełniony i dopracowany. Główne zadanie, które autor sobie postawi, nie powinno być korygowane. Plan pracy będzie miał arbitralną formę, ale zazwyczaj składa się z listy pozycji, które są związane z ogólną wewnętrzną logiką badań. Pożądane jest zapisanie każdego nagłówka na osobnej karcie. Pozwoli to, po serii mechanicznych permutacji, określić najbardziej akceptowalny schemat ich lokalizacji dla tego badania.

W ten sposób możliwe jest prowadzenie bardziej ukierunkowanych poszukiwań i lepsze zrozumienie znalezionego materiału. Konieczne jest stworzenie pliku (lub listy) wszystkich źródeł literackich i stałe ich uzupełnianie. Jeśli plik jest skompilowany poprawnie, nawet z szybkim przeglądem tytułów źródłowych, możliwe jest omówienie ogólnego tematu i wyjaśnienie celów pracy. Istnieje kilka rodzajów źródeł: materiały publikowane w wydaniach światowych i krajowych, oficjalne materiały, sprawozdania z prac badawczych, streszczenia autorskie, zdeponowane rękopisy, rozprawy. Stopień aktualnego poziomu opracowania problemu jest najłatwiejszy do określenia, po zapoznaniu się z publikacjami informacyjnymi, których praca ma na celu dostarczenie czytelnikowi informacji operatywnej na temat publikacji i istotnych aspektów ich treści.

Ponadto, praca magisterska oceniana jest nie tylko na podstawie kryteriów teoretycznej wartości naukowej i znaczenia zastosowanych dostępnych w niej wyników, ale także na podstawie stopnia ogólnego przygotowania pracy naukowej, w tym jej projektu i obecności obowiązkowych elementów konstrukcyjnych. Powinna ona posiadać takie elementy, jak strona tytułowa, spis treści, wstęp, rozdział wprowadzający, część główną podzieloną na paragrafy, podsumowanie, bibliografię i aneksy.