System Sygnalizacji Pożaru

System sygnalizacji pożaru, to system, który ma za zadanie wykrywać zagrożenie we wczesnym stadium jego powstania oraz informować ludzi przebywających w budynku objętym tym zabezpieczeniem, o grożącym im niebezpieczeństwie. Powiadamianie o pojawieniu się pożaru, może odbywać się na kilka różnych sposobów. Poprzez uruchomienie sygnalizatorów optycznych lub optyczno-akustycznych, wchodzących w skład systemu sygnalizacji pożaru. Jeżeli w budynku występuje również dźwiękowy system ostrzegania połączony z systemem sygnalizacji pożaru, istnieje możliwość przekazywania użytkownikom obiektu informacji o zagrożeniu za pomocą komunikatów głosowych. Jest również możliwość przekazania sygnału alarmowego bezpośrednio do jednostki Państwowej Straży Pożarnej, znajdującej się najbliżej danego obiektu.

Instalacja sygnalizacji pożaru, oprócz funkcji wykrywania pożaru oraz informowania o nim, jest odpowiedzialna również za przekazywanie sygnałów do innych systemów lub urządzeń spełniających inne funkcje. Przykładem takich systemów są: wyżej wymieniony dźwiękowy system ostrzegania, pełniący funkcję informowania o zagrożeniu. Systemy oddymiania, odprowadzając dym z budynku, zapewnia właściwe warunki do ewakuacji. Kolejną ważną funkcją systemu sygnalizacji pożaru jest uruchamianie automatycznego gaszenia, na przykład systemu gaszenia gazem, stosowanego głownie w serwerowniach.

Bardzo istotną sprawą jest również kwestia zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia. Klapy odcinające, które są stosowane na granicach stref pożarowych (w momencie otrzymania sygnału o pożarze, zamykają się i oddzielają strefę objętą pożarem od strefy bezpiecznej), również są sterowane z centrali sygnalizacji pożaru. Wszystkie wyżej opisane zadania realizowane są przez centralę sygnalizacji pożaru, do której dotarła informacja z elementu detekcyjnego o wystąpieniu pożaru. Centrala przekazuje sygnał do modułu kontrolno-sterującego, który następnie uruchamia systemy przeciwpożarowe, połączone z instalacją sygnalizacji pożaru.

Podsumowując, celem stosowania instalacji systemu sygnalizacji pożarowej jest ochrona życia, mienia, a także środowiska naturalnego. Instalacja ta stosowana jest z mocy prawa, w budynkach i obiektach wskazanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dobrowolnie w pozostałych budynkach. Jeżeli w danym obiekcie powyższa instalacji nie jest wymagana, właściciel budynku może sam zadecydować czy chce ją zastosować. Wiele zależy od tego jak ważna dla właściciela jest ochrona życia, mienia i środowiska.